Elementor #43

Yayasan An-Nuroniyah Indonesia

Pesantren terpadu nurul musthofa an-nuroniyah

Sejarah Singkat
Pondok Pesantren Nurul Musthofa An Nuroniyah

VISI dan MISI
Pondok Pesantren Nurul Musthofa An Nuroniyah

VISI

 • Menjadi Lembaga Pendidikan Islam & Dakwah sebagai pusat pemantapan akidah, pengembangan ilmu, amal dan akhlaq yang mulia dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.
 • Menjadi Lembaga Pendidikan Islam & Dakwah yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengembangkan kehidupan yang disinari oleh ajaran Islam dengan faham Ahlussunnah Waljamaah.
 • Menjadi Lembaga Pendidikan Islam & Dakwah alternatif dalam pembinaan generasi muda dan ummat Islam dengan sistem pendidikan terpadu
 • Memperbaiki kehancuran ummat, menghidupkan syariat yang telah banyak dirobohkan dan membangun generasi yang lebih baik, (Tajdiid).
 • Mencetak pribadi yang mencerminkan penghambaan sejati kepada Allah Ta’ala.

MISI

 1. Menamamkan sifat ta’dzim kepada agama di hati ummat.
 2. Menyebarluaskan dan menekuni ilmu pengetahuan Syari’at Islam secara khusus dan ilmu pengetahuan secara umum kepada ummat.
 3. Menghiasi diri setiap individu dari ummat dengan akhlaq Nabawiyyah, baik yang bersifat dzohir maupun bersifat batin.
 4. Membangkitkan di hati ummat semangat untuk membela agama dan Syariat Islam dan membangkitkan semangat mereka untuk mencurahkan segala perhatian kepada keadaan ummat.
 5. Membina dan mengantarkan generasi muda Islam (santri) memiliki keimanan yang kuat/tangguh, berilmu tinggi (faqih fiddin) serta berkepribadian yang baik dan mulia (berakhlaqul karimah)
 6. Memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.
 7. Membekali santri dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan/teknologi, dan keterampilan sehingga mampu menghadapi/mengatasi perkembangan global.
 8. Mengantarkan santri/generasi muda Islam menjadi kader-kader da’wah yang mampu menyelesaikan problematika ummat dan dapat membawa masyarakat sekitarnya ke arah yang lebih baik dan maju.
 9. Mempersiapkan generasi muda Islam (santri) menjadi generasi penerus estafet kepemimpinan ummat dan bangsa yang berwawasan luas, kritis dan menjadi SDM yang berkualitas.
 10. Tujuan dari segala tujuan adalah semata-mata melaksanakan perintah Allah SWT dengan senantiasa mengharap hidayah dan ridha-Nya
%d bloggers like this: